บริการ กำจัดยุง


1..สำรวจสถานที่หน้างานโดเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทโดยละเอียด

2..ให้บริการกำจัด-ป้องกันจากเจ้าหน้าที่บริษัทตามมาตรฐานวิชาชีพ

3..ออกใบรับประกันผลงานพร้อมตรวจเช็คผลงานตลอดอายุสัญญาจากทางบริษัท