บริการ กำจัดแมลงวัน


1..สำรวจสถานที่หน้างานโดยเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทโดยละเอียด

2..ให้บริการกำจัด-ป้องกันจากเจ้าหน้าที่บริษัทตามมาตรฐานวิชาชีพ

3..ออกใบรับประกันผลงานพร้อมตรวจเช็คผลงานตลอดอายุสัญญาจากทางบริษัท